Hoạch định chiến lược

 

 

 

 

Tổng quan

 

Một nhà quản trị giỏi họ không bao giờ bị tác động chi phối của thị trường bên ngoài. Họ luôn vạch ra một hướng đi cho mình và thậm chí cố gắng tác động để dẫn dắt cả thị trường đi theo hướng này. Trong công việc họ luôn hoạch định sẵn chiến lược kinh doanh để cho nhân viên có định hướng làm việc. 

 

 

 

 

Tầm quan trọng của hoạch định chiến lược

 

Hoạch định chiến lược giữ vai trò chủ đạo và định hướng trong tiến trình hoạch định, là chiếc cầu nối giữa tương lai và hiện tại, liên kết mọi nguồn lực để thực hiện nhiều hoạt động hết sức quan trọng ở mỗi doanh nghiệp. Hoạch định chiến lược nhằm mục tiêu xây dựng lộ trình và triển khai để tổ chức thực hiện những mục tiêu, chủ trương phương châm chiến lược đã được lựa chọn.

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Một chương trình này cho các nhà quản lý cấp trung có kinh nghiệm quản lý. Chương trình được thiết kế để trang bị cho cá nhân làm tốt ở vai trò quản lý cấp trung. Chương trình bao gồm việc xem xét các vấn đề phải đối mặt với quản lý cấp trung trong kinh doanh ngày nay và Bao gồm một bộ cân bằng đầu vào hướng dẫn, mở diễn đàn thảo luận về các vấn đề, nghiên cứu trường hợp có liên quan hiện nay, suy tư cá nhân và nhóm giải quyết vấn đề. 

 

 

 

 

Mục tiêu

 

 • Nâng cao năng suất sản xuất
 • Cải thiện chất lượng sản xuất
 • Làm cho tất cả những người là động cùng tham gia vào quá trình quyết định nhằm nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của họ.
 • Xem xét hệ thống và thực tế làm việc để giảm lãng phí thời gian
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẻ hơn với khách hàng để nắm rõ nhu cầu thị trường

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

Khóa học này là dành cho giám đốc điều hành, quản lý cấp trung, các nhà quản lý và lãnh đạo mà họ muốn cải thiện hiệu suất quản lý riêng của họ và giúp tạo ra một hoạt động hiệu suất cao thành công. Nó rất phù hợp với những nhà quản lý cần phải hiểu bức tranh lớn hơn và đạt được những kỹ năng bổ sung trong quản lý lãnh đạo, chiến lược, tài chính, tiếp thị và quản lý con người.

 

 

 

 

Nội dung

 

 • Thiết lập mục tiêu
 • Đánh giá thực trạng
 • Xây dựng chiến lược
 • Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược
 • Đánh giá và kiểm soát kế hoạch

 

 

Lợi ích

 

 • Nhận diện các chiến lược thích hợp để đạt mục tiêu.
 • Xác định tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu tương lai của công ty.
 • Cải thiện sự nhận biết của môi trường bên trong và môi trường bên ngoài, nhận diện rõ ràng lợi thế cạnh tranh.
 • Gia tăng mức độ cam kết của nhà quản lý nhằm đạt mục tiêu công ty.
 • Cải thiện sự phối hợp trong các hoạt động và sự phân bổ nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.
 • Truyền thông giao tiếp giữa quản lý các cấp và phòng ban chức năng tốt hơn.
 • Giảm thiểu sự chống đối về những thay đổi bằng việc thông báo đến các nhân viên trực thuộc về sự thay đổi và kết quả thu được từ sự thay đổi đó.
 • Tăng cường hiệu năng hoạt động của công ty.
 • Nhìn chung, các công ty sử dụng quản trị chiến lược thì thành công hơn các công ty không dùng nó.
 • Kế hoạch chiến lược làm cho tổ chức trở nên chủ động hơn là thụ động.