Hoạch định tác nghiệp

 

 

 

Tổng quan

 

Hoạch định tác nghiệp là những hoạch định liên quan đến việc triển khai các chiến lược trong những tình huống cụ thể và trong thời gian ngắn (thường là hằng tháng hay hằng năm). Nội dung chủ yếu của hoạch định tác nghiệp là định ra chương trình hoạt động ngắn hạn, sử dụng các nguồn lực đã được phân bổ để hoàn thành các nhiệm vụ đã được đề ra.

 

 

 

 

Tầm quan trọng của hoạch định tác nghiệp

 

Các kế hoạch ngắn hạn hơn đề cập đến các mục tiêu và giải pháp rất cụ thể trong phân phối nguồn lực, đảm bảo chủ động dự trữ tối ưu và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong suốt thời kỳ chiến lược. Các kế hoạch này là công cụ chính để kiểm soát quá trình thực hiện chiến lược ở từng giai đoạn ngắn hạn.

 

Mục tiêu của các kế hoạch tác nghiệp như những hướng dẫn cụ thể cho hành động, nó chỉ đạo và hướng dẫn các nỗ lực và hoạt động của mọi bộ phận. Nó như một nguồn thúc đấy, tạo ra những động cơ cụ thể để các nhà quản trị thực hiện.

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Chương trình đào tạo này hướng đến đào tạo về lãnh đạo và quản lý cho các cấp quản lý cấp cơ sở, chương trình cung cấp cung cấp cho họ các công cụ để quản lý và thực hiện công việc một cách tối ưu. Chương trình có những chủ đề để cung cấp cho các nhà quản lý kiến thức vững chắc về quản lý. Nó bao gồm các nội dung như truyền thông hiệu quả, quản lý nhóm của bạn, quản lý bản thân, phân công công việc, thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch hiệu quả và phát triển cá nhân. 

 

 

 

 

Mục tiêu khóa học

 

Chương trình được xây dựng nhằm mục đích đào tạo bạn trở thành một Quản lý cấp cơ sở giỏi với các phần kiến thức – kỹ năng và năng lực thực hiện thực tế hiệu quả qua các chuyên đề như sau:

 

Thiết lập mục tiêu nhóm và cá nhân để tiến hành công việc và đo lường kết quả làm việc

 

 • Xây dựng mô hình giá trị và thái độ phù hợp để tổ chức của mình
 • Áp dụng quy trình tốt trong việc ra quyết định
 • Quản lý thời gian hiệu quả và hiệu suất
 • Thực hành lắng nghe tích cực
 • Thiết lập thông tin liên lạc hiệu quả trong đội ngũ
 • Kế hoạch để dẫn dắt sự thay đổi tích cực
 • Ủy thác công việc hiệu quả cho chất lượng và kịp thời kết quả
 • Đánh giá cao và tận dụng thế mạnh của thành viên trong nhóm.

 

 

 

 

Đối tượng

 

 • Trưởng nhóm/Giám sát mới bổ nhiệm
 • Trưởng nhóm/Giám sát chưa qua đào tạo
 • Nhân viên/công nhân được quy hoạch hoặc mong muốn thăng tiến trở thành Trưởng nhóm/Giám sát trong tương lai

 

 

 

 

Nội dung

 

Cơ sở xây dựng kế hoạch ngắn hạn

 

Thứ nhất, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

 

Các chương trình, kế hoạch được coi là một trong các công cụ triển khai thực hiện chiến lược nên chúng phải được xây dựng trên cơ sở chiến lược. Nếu là các chương trình sản xuất, mục tiêu của nó phải dựa trên cơ sở các mục tiêu chiến lược và phần mục tiêu đã thực hiện. Các kế hoạch ngắn hạn phải dựa trên mục tiêu của kế hoạch dài hơn và phần đã thực hiện.

 

 

Thứ hai, các dự báo gần về môi trường kinh doanh bên trong và bên ngoài doanh nghiệp.

 

Các dự báo gần về môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong tiến hành tương tự như phần phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.

 

 

Thứ ba, những biến động có thể nằm ngoài dự đoán chiến lược.

 

Để hoạch định chiến lược, doanh nghiệp phải sử dụng các dự báo dài hạn. Các dự báo dài hạn thường khó xác định vì thiếu các cơ sở cần thiết. Trong triển khai thực hiện chiến lược có thể xuất hiện các nhân tố mới nằm ngoài dự báo chiến lược. Các nhân tố này tác động trực tiếp đến các chương trình, kế hoạch ngắn hạn hơn doanh nghiệp phải căn cứ vào các dự báo cụ thể gắn với độ dài thời gian chương trình sản xuất hoặc kế hoạch ngắn hạn cụ thể

 

 

Cách thức xây dựng các kế hoạch ngắn hạn hơn

 

Kế hoạch kinh doanh là một bản phác thảo tương lai của doanh nghiệp bao gồm các mục tiêu phải đạt được trong một thời kỳ cụ thể xác định cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó.

 

Xét trên phương diện lý thuyết, nội dung của chương trình sản xuất hoặc các kế hoạch ngắn hạn về bản chất là tương đối giống nhau, đều bao hàm các mục tiêu mà doanh nghiệp phải đạt được trong một thời ky cụ thể xác định cũng như các phương tiện cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó. Sự khác nhau giữa chúng thường do sự khác nhau về độ dài thời gian gây ra: nội dung các mục tiêu và giải pháp ở thời kỳ dài hạn hơn thường phải khái quát hơn so với mục tiêu và giải pháp được xác định ở thời kỳ ngắn hạn hơn. Còn sự khác nhau không do độ dài thời gian gây ra thường gắn với các đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của từng doanh nghiệp. Sự khác nhau giữa chương trình sản xuất hay kế hoạch về nguyên tắc sản xuất chỉ gắn với yếu tố thời gian.

 

Giữa kế hoạch tổng hợp và các kế hoạch bộ phận có quan hệ biện chứng với nhau, tác động qua lại lẫn nhau: kế hoạch tổng hợp được xác định trên cơ sở các kế hoạch bộ phận và đòi hỏi các kế hoạch bộ phận tương ứng; ngược lại, các kế hoạch bộ phận vừa tác động qua lại, ràng buộc nhau, lại vừa tác động trực tiếp, ràng buộc kế hoạch tổng hợp.

 

 

 

 

Phương pháp

 

Đào tạo này được dạy với phong cách lớp học đó tối đa hóa sự tham gia,  bài tập học tập, nghiên cứu trường hợp, và các bài tập dựa trên kịch bản. Một số được sử dụng để tăng cường các năng lực và kỹ năng trong mỗi mô-đun học kinh nghiệm. Khóa học bao gồm theo dõi trên các bài tập để thực hiện các công cụ và khái niệm vào tổ chức. Những người tham gia một dự án thực tế của các học viên. Từ đó, họ sẽ được hướng dẫn giải quyết tốt công việc mà họ đang và sẽ làm.

 

 

 

 

Lợi ích

 

Tăng hiệu suất của hoạt động

 

Kế hoạch có thể giúp đảm bảo rằng một bộ mạch lạc của các hành động được thực hiện sao cho phù hợp với các giá trị và ưu tiên của các nhà sản xuất quyết định. Nếu bộ phận A là phụ thuộc vào đầu vào từ các bộ phận B, bộ phận A không thể sử dụng làm việc bộ phận của B mà không phối hợp. Nếu bộ phận B có quá nhiều công việc và bộ phận Một quá ít, có sự phối hợp liên ngành nghèo. Điều này được giảm nhẹ thông qua quá trình lập kế hoạch chi tiết theo định hướng.

 

 

Tập trung vào mục tiêu chính

 

Có một loạt các hoạt động tổ chức (hoặc cá nhân trong tổ chức) có thể viably theo đuổi. Trong khi có giá trị trong việc theo đuổi của rất nhiều các hoạt động, sự hiểu biết mà những người tổ chức nên tập trung vào để tận dụng năng lực tổ chức và phù hợp với nghiên cứu thị trường đòi hỏi phải lập kế hoạch cẩn thận và phái đoàn. Đây là cách lập kế hoạch lấy tiêu cự.

 

 

Kiểm soát được công ty

 

Quy trình kiểm soát dựa trên các tiêu chuẩn, có thể nói là kiểm soát mà đòi hỏi một tiêu chuẩn so sánh khi xem kết quả hoạt động thực tế. Kiểm soát dựa trên quá trình lập kế hoạch để thiết lập mục tiêu khả thi, mà sau đó có thể được làm việc hướng tới thông qua hoạt động kiểm soát.