Văn hóa doanh nghiệp

 

 

 

 

Tổng quan

 

Trong một doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp có quy mô lớn, là một tập hợp những con người khác nhau về trình độ chuyên môn, trình độ văn hóa, mức độ nhận thức, quan hệ xã hội, vùng miền địa lý, tư tưởng văn hóa… chính sự khác nhau này tạo ra một môi trường làm việc đa dạng và phức tạp. Bên cạnh đó, với sự cạnh tranh gay gắt của nền kinh tế thị trường và xu hướng toàn cầu hóa, buộc các doanh nghiệp để tồn tại và phát triển phải liên tục tìm tòi những cái mới, sáng tạo và thay đổi cho phù hợp với thực tế. Vậy làm thế nào để doanh nghiệp trở thành nơi tập hợp, phát huy mọi nguồn lực con người, làm gia tăng nhiều lần giá trị của từng nguồn lực con người đơn lẻ, góp phần vào sự phát triển bền vững

 

 

 

 

Tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp

 

Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp. Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá của một tổ chức vì vậy nó không đơn thuần là văn hoá giao tiếp hay văn hoá kinh doanh, nó cũng không phải là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo được treo trước cổng hay trong phòng họp. Mà nó bao gồm sự tổng hợp của các yếu tố trên. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp chính là tài sản vô hình của doanh nghiệp

 

 

 

Chương trình đào tạo của chúng tôi

 

Một chương trình này cho các nhà quản lý cấp trung có kinh nghiệm quản lý. Chương trình được thiết kế để trang bị cho cá nhân làm tốt ở vai trò quản lý cấp trung. Chương trình bao gồm việc xem xét các vấn đề phải đối mặt với quản lý cấp trung trong kinh doanh ngày nay và Bao gồm một bộ cân bằng đầu vào hướng dẫn, mở diễn đàn thảo luận về các vấn đề, nghiên cứu trường hợp có liên quan hiện nay, suy tư cá nhân và nhóm giải quyết vấn đề. 

 

 

 

 

Mục tiêu

 

 • Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • Nâng cao giá trị thương hiệu
 • Xây dựng tinh thần và quan điểm doanh nghiệp
 • Xem xét hệ thống và thực tế làm việc để giảm lãng phí thời gian
 • Xây dựng mối quan hệ chặt chẻ hơn với khách hàng để nắm rõ nhu cầu thị trường

 

 

 

 

Đối tượng tham dự

 

Khóa học này là dành cho giám đốc điều hành, quản lý cấp trung, các nhà quản lý và lãnh đạo mà họ muốn cải thiện hiệu suất quản lý riêng của họ và giúp tạo ra một hoạt động hiệu suất cao thành công. Nó rất phù hợp với những nhà quản lý cần phải hiểu bức tranh lớn hơn và đạt được những kỹ năng bổ sung trong quản lý lãnh đạo, chiến lược, tài chính, tiếp thị và quản lý con người.

 

 

 

 

Nội dung

 

 • Văn hóa là gì?
 • Văn hóa doanh nghiệp là gì?
 • Gía trị cốt lõi của văn hóa doanh nghiệp
 • Các quy đinh ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp
 • Những biểu hiện hữu hình và vô hình
 • Đánh giá thực trạng
 • Xây dựng chiến lược
 • Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược
 • Đánh giá và kiểm soát kế hoạch

 

 

 

 

Lợi ích

 

 • Tạo động lực làm việc
 • Điều phối và kiểm soát
 • Giảm xung đột
 • Lợi thế canh tranh
 • Môi trường làm việc chuyên nghiệp